Informace o studiu

ZUŠ má v souladu se zřizovací listinou tento předmět činnosti:

vzdělávací a výchovná činnost - základní umělecké vzdělání v oborech

 • hudebním
 • výtvarném
 • tanečním
 • literárně - dramatickém

pořádání kulturních a společenských akcí

 • samostatně
 • ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel ZUŠ
 • ve spolupráci se Mladým týnišťským big bandem,z.s.
 • s městem Týniště nad Orlicí

Charakteristika výuky
Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro studium ve středních školách uměleckého zaměření, ale i pro studium na vysokých školách. ZUŠ organizuje studium převážně pro talentované žáky základních škol z Týniště, Albrechtic, Borohrádku, Křivic, Lípy, Rašovic a Žďáru, dále organizuje přípravnou výuku v hudebním a výtvarném oboru pro pětileté děti z mateřských škol a v hudebním oboru individuální i skupinovou výuku pro dospělé (Mladý týnišťský big band). Organizace studia se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č.71/2005 Sb. a Školním vzdělávacím programem ZUŠ Týniště nad Orlicí.

Formy studia
Ředitel školy na základě návrhu přijímací komise rozhoduje o přijetí a zařazení uchazeče do jednotlivých ročníků konkrétního oboru školy.

 • Přípravné studium - má nejvíce dva ročníky a je určeno převážně pro žáky prvního stupně základní školy. Mohou zde být zařazeny i nadané děti předškolního věku. Přípravné studium je na škole v tomto školním roce realizované v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru.
 • Základní studium - člení se na první a druhý stupeň. Počet ročníků je určen učebními plány, které schválilo MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod č. j. 18.418/95 s účinností od 1. září 1995 a podle pozdějších úprav. První a druhý stupeň studia se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo účastí na výstavě výtvarných prací.
 • Rozšířené studium - škola zatím nevyučuje. Je možné ho v případě velmi talentovaného žáka v budoucnu otevřít. Organizace a jeho průběh jsou stanoveny vyhláškou č. 71/2005 Sb.. §3 odstavec 4 . Délka studia je určena učebními plány MŠMT ČR č. j. 18.418/95.
 • Studium pro dospělé - organizace a průběh studia jsou stanoveny vyhláškou č. 71/2005 Sb., §1odstavec 6, studium je určeno učebními plány MŠMT ČR č. j. 18.418/95, úplata za vzdělávání je stanovena dle vyhláška č.71/2005 Sb., § 8.

Hodnocení a klasifikace
Žák je v základní umělecké škole v jednotlivých předmětech klasifikován čtyřmi stupni: výborný, chvalitebný, uspokojivý, neuspokojivý.

Na konci prvního a druhého pololetí je žák celkově hodnocen

 • prospěl s vyznamenáním
 • prospěl
 • neprospěl