Informace o studiu

ZUŠ má v souladu se zřizovací listinou tento předmět činnosti:

vzdělávací a výchovná činnost - základní umělecké vzdělání v oborech

 • hudebním
 • výtvarném
 • tanečním
 • literárně - dramatickém

pořádání kulturních a společenských akcí

 • samostatně
 • ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel ZUŠ
 • ve spolupráci se Mladým týnišťským big bandem,z.s.
 • s městem Týniště nad Orlicí

Charakteristika výuky
Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro studium ve středních školách uměleckého zaměření, ale i pro studium na vysokých školách. ZUŠ organizuje studium převážně pro talentované žáky základních škol z Týniště, Albrechtic, Borohrádku, Křivic, Lípy, Rašovic a Žďáru, dále organizuje přípravnou výuku v hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém oboru oboru pro pětileté děti z mateřských škol a v hudebním oboru a výtvarném oboru individuální či skupinovou výuku pro dospělé. Organizace studia se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č.71/2005 Sb. a Školním vzdělávacím programem ZUŠ Týniště nad Orlicí.

Formy studia
Ředitel školy na základě návrhu přijímací komise rozhoduje o přijetí a zařazení uchazeče do jednotlivých ročníků konkrétního oboru školy.

 • Přípravné studium (PS1 a PS2) - má nejvíce dva ročníky a je určeno převážně pro děti předškolního věku a 1. třídy ZŠ. 
 • Základní studium - člení se na první a druhý stupeň. Počet ročníků je určen učebními plány, které schválilo MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod č. j. 18.418/95 s účinností od 1. září 1995 a podle pozdějších úprav. První a druhý stupeň studia se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo účastí na výstavě výtvarných prací.
 • Rozšířené studium - škola zatím nevyučuje. Je možné ho v případě velmi talentovaného žáka v budoucnu otevřít. Organizace a jeho průběh jsou stanoveny vyhláškou č. 71/2005 Sb.. §3 odstavec 4 . Délka studia je určena učebními plány MŠMT ČR č. j. 18.418/95.
 • Studium pro dospělé - organizace a průběh studia jsou stanoveny vyhláškou č. 71/2005 Sb., §1odstavec 6, studium je určeno učebními plány MŠMT ČR č. j. 18.418/95, úplata za vzdělávání je stanovena dle vyhláška č.71/2005 Sb., § 8.

Hodnocení a klasifikace
Žák je v základní umělecké škole v jednotlivých předmětech klasifikován čtyřmi stupni: výborný, chvalitebný, uspokojivý, neuspokojivý.

Na konci prvního a druhého pololetí je žák celkově hodnocen

 • prospěl s vyznamenáním
 • prospěl
 • neprospěl